Subvencions 2018 – JUSTIFICACIÓ

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ FINS AL 31 DE GENER DE 2019

Les entitats que hagin rebut una subvenció econòmica de l’Ajuntament de Montcada per a l’any 2018 tenen de termini per justificar-la fins al 31 de gener de 2019, inclòs.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR per justificar les subvencions:

  • Factures justificatives de les despeses subvencionades (original i còpia o fotocòpia compulsada)
  • Imprès 8 – Memòria 2018 (cal omplir una fitxa 8 per a cada activitat realitzada)

Memòria 2018 (word)                                   Memòria 2018 (pdf)

  • Imprès 9 – Justificació econòmica 2018 (aquesta fitxa només s’ha d’omplir una vegada amb el resum de tots els projectes)

Justificació econòmica (word)                   Justificació econòmica (pdf)

LLOC DE PRESENTACIÓ: Tota la documentació s’ha de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), av. de la Unitat, 6.

Subvencions a entitats 2018 – SOL·LICITUDS

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2018

Del 17 de novembre fins al 18 de desembre, ambdós inclosos, les associacions i entitats sense finalitat lucrativa podeu presentar els vostres projectes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana – OAC (av. de la Unitat, s/n) per acollir-vos a la convocatòria de subvencions per a l’any 2018.

La documentació que heu de presentar és la següent:

Imprès 1 – Sol·licitud de subvenció 2018

Imprès 2 – Declaració responsable

Imprès 3 – Projectes (totes les entitats, excepte les juvenils i les esportives)

Imprès 3 – Projectes Infància i Joventut (només per a entitats juvenils)

Imprès 3A – Promoció esportiva i competició

Imprès 3B – Activitats esportives puntuals i/o extraordinàries

Imprès 3C – Jocs esportius escolars

Imprès 3D – Cessió d’instal·lacions i infraestructures

Imprès 4 – Previsió anual pressupost 2018

Podeu consultar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions i les instruccions per emplenar els impresos als enllaços següents:

BASES reguladores subvencions 2018

INSTRUCCIONS per emplenar els impresos