El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre la convocatòria anual de subvencions en l’àmbit de les competències de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, per a la realització d’activitats d’interès general, considerades d’interès social, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF 2020.

Termini de la convocatòria: del 30/06/2020 fins al 29/07/2020

Entitats i organitzacions beneficiàries:

Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta Resolució, la Cruz Roja Española i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d’Acció Social, que reuneixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes i degudament inscrites en el corresponent registre administratiu, almenys amb tres anys d’antelació a la data de la convocatòria

b) No tenir finalitat de lucre.

c) Tenir fins o activitats institucionals adequats, recollits com a tals en els seus estatuts propis, per a la realització de les activitats considerades finançables en la present convocatòria.

També podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les agrupacions d’organitzacions sense personalitat jurídica (consultar requisits a les Bases).

Programes subvencionables:

  • A. Programes d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària
  • B. Programes d’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral
  • C. Programes per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència

Més informació: consulteu l’enllaç  https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-amb-carrec-lassignacio-tributaria-de-lirpf-2020

Subvencions a activitats amb càrrec a l’assignació de l’IRPF

Deixa un comentari