Informació sobre el Quinto o joc de la Quina

QUINTO O JOC DE LA QUINA

El Servei Territorial del Joc i d’Espectacles informa sobre les condicions que cal complir en la celebració de l’activitat tradicional del Quinto de Nadal o joc de la Quina, segons la normativa vigent.   

  1. L’activitat només es pot portar a terme entre els dies 1 de desembre de 2018 i 6 de gener de 2019, en cap cas es podrà fer aquest joc fora d’aquestes dates.
  2. L’entitat o persona organitzadora ha de presentar comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles (Via Laietana, 58; Telèfon 935 676 300; a/e: stje.barcelona@gencat.cat).
  3. No es podran donar premis en metàl·lic i aquests hauran de ser d’escassa transcendència econòmica.
  4. Els locals on se celebri el joc han de reunir les mesures de seguretat i solidesa necessàries de les instal·lacions.

Deixa un comentari