Informació joc de la Quina o Quinto

JOC DE LA QUINA O QUINTO DE NADAL

El Servei Territorial del Joc i d’Espectacles informa sobre les condicions que cal complir en la celebració de l’activitat tradicional del joc de la Quina o Quinto.

  1. L’activitat només es pot portar a terme entre els dies 2 de desembre de 2017 i 7 de gener de 2018, en cap cas es podrà fer aquest joc fora d’aquestes dates.
  2. L’entitat organitzadora ha de presentar comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles (Via Laietana, 58;  Telèfon 935 676 300 (Joc); a/e: stje.barcelona@gencat.cat).
  3. No es podran donar premis en metàl·lic i els premis hauran de ser d’escassa transcendència econòmica.
  4. Els locals on se celebri el joc han de reunir les mesures de seguretat i solidesa necessàries de les instal·lacions.

Deixa un comentari